StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  

Administrationens bemærkninger til indsigelser og ændringer af forslag til vindmølleplan

Godkendt af kommunalbestyrelsen 31.3.2011

Hvidbog

12.01 Kostervig

Landskab

Stort set samtlige bemærkninger til det foreslåede område Kostervig indeholder indsigelse om at kæmpevindmøllerne er alt for store og derfor vil blive alt for dominerende i landskabet og i forhold til øvrige bygningsværker.

Der henvises af de fleste til Skov- og Naturstyrelsens vejledning, der skriver at ”vindmølleparker med mere end 5 vindmøller vil ændre landskabets overordnede karakter til et teknisk landskab”.

Samlet set fremføres det, at Møn fortsat bør fremtræde som et landskabeligt smukt område.

En enkelt indsigelse vedrører vindmøllernes indbyrdes afstand (angivet som 400 m = 2,4 km i alt ved 7 møller) og opstillingsmønstret (bue eller lige linie) samt oplevelsen heraf, der angives at blive ”et gitter af 150 m høje master”.

Administrationens bemærkninger

Det vurderes at opstilling af en større vindmøllegruppe ved Kostervig vil påvirke oplevelsen af Møn og kystlandskabet over meget store afstande, dvs. forventeligt fra hele Bøgestrømmen, Stege Bugt, Ulvsund og Hjelm Bugt samt de omkringliggende landskaber på Nyord, Sydsjælland, størstedelen af Møn, Langø, Tærø, Bogø og Farø, formodentlig fra samtlige områder inden for ca. 15-20 km afstand.

Det berørte landskab er i dag forholdsvis ”jomfrueligt” for så vidt angår større tekniske anlæg. Fra kysten og hovedlandevejene opleves i dag primært broerne Dronning Alexandrines Bro (Mønbroen, 45 m) og Farøbroerne (95 m) samt eksisterende vindmøller på ca. 35-50 m højde. Herudover fremstår tårnet på Stege Kirke og Sukkerfabrikken som landmarks ved ankomst til Møn fra Kalvehave-siden og udsigten helt til Høje Møn skal også fremhæves som væsentlig.

En gruppe af nye MW-vindmøller på op til 150 m højde ved Kostervig vil betyde en væsentlig ændring i den landskabelige førstehåndsoplevelse af Møn og de omkringliggende farvande, der med et anlæg af denne størrelse, af et helt andet omfang og i en helt anden skala end hidtil set, for alvor vil miste sin ”jomfruelighed” i forhold til tekniske anlæg.

Størstedelen af det område, der påvirkes visuelt, er i øvrigt identisk med det udpegede internationale naturbeskyttelsesområde Havet og kysten omkring Ulvsund, Grønsund, Ulvshale og Nyord.

Lokalt oplevet (dvs. i nærzonen, 0-4,5 km fra møllerne), vurderes det, at kæmpevindmøller landskabeligt set godt ville kunne indpasses. Kostervig-området består i den nordlige del af et fladt, opdyrket, afvandet areal (Kostervig), og i den sydlige del af godset Marienborgs marker under omdrift, begge dele landskaber, der pga. deres forholdsvis store skala fint vil kunne ”bære” møllerne.

125-150 m høje MW-vindmøller vil jf. vindmølleplanen blive opstillet med indbyrdes afstand på 3-4 gange rotordiameteren, dvs. med en afstand på ca. 3-400 m mellem møllerne, som er den afstand, der giver det mest harmoniske udtryk. Den optimale afstand mellem møllerne afhænger primært af den fremherskende vindretning, men det er vigtigt at være opmærksom på, at afstanden mellem møllerne også er afgørende for, om vindmøllegruppen opleves som harmonisk og sammenhængende.

Rammeområdet Kostervig har en form, der lægger op til en placering af vindmøllerne i en buet række for at udnytte områdets potentiale mest muligt (5-7 møller). Opstilling i en buet række kan dog være problematisk i forhold til de primære synsvinkler fra hovedlandevejen Kostervej (fra Kalvehave/Koster og fra Stege/Tjørnemarke), hvorfra den buede række sandsynligvis vil være svær at opfatte som et genkendeligt mønster og derfor vil fremstå meget rodet og uordentligt.

For at opnå en oplevelse af orden i opstillingsmønstret anbefales det derfor, at evt. møller på Kostervig opstilles i en letopfattelig, lige række med 3-4 møller. Om rækken skal ligge øst-vest i lavbundsarealet, nord-syd på Marienbergs marker eller på skrå tværs gennem området må afgøres ved visualiseringer af et konkret projekt i forbindelse med evt. lokalplanlægning og miljøvurdering.

Anbefaling af ændring af forslag til vindmølleplan

Indsigelser giver ikke anledning til anbefaling af ændring af forslaget til vindmølleplan.