StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Læserbrev fra Bygnings- og Landskabskultur Møn – Januar 2012

Møllerne er ALT for store til Kostervig!

I Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn er vi ikke modstandere af vindmøller. Som grøn organisation går vi ind for vedvarende energi. Vores forenings formål er imidlertid ikke kun at bevare bygninger og bymiljø-er, men også at beskytte værdifulde landskaber på Møn og omegn.
Vi har derfor nøje vurderet behovet for nye placeringsmuligheder for vindmøller, overfor hensynet til natur og landskab på det konkrete sted samt lokalsamfundets tarv. Det er vores klare konklusion, at der IKKE bør placeres kæmpevindmøller på dette sted, eller på Møn overhovedet.
Dette skyldes i høj grad, at de nye møller er alt for store til dette sted! Med en højde på 150 m. bliver de 5 gange højere end det nærliggende Borrensbjerg, 3-4 gange højere end Mønsbroen og mere end 50% højere end pylonerne på Farøbroen, der kan ses i hele det vældige landskabsrum mellem Møn, Sjælland og Bogø. De nye møller skal placeres midt i dette smukke og værdifulde naturområde, lige ud til Stege Bugt og Koster-vig, og vil med deres enorme højde komme til at dominere hele det store landskabsrum - med forringelse af naturen, landskabsbilledet og friluftslivet til følge.
Møns udviklingsmuligheder ligger primært indenfor turisme. Øens turisme bygger på vores enestående natur, som vil blive beskadiget af kæmpevindmøller ved Kostervig. Møllerne er så store, at de også vil påvirke et evt. nationalpark-område – og forringe udviklingsmulighederne for en bæredygtige kvalitetsturisme, som vi kan leve af fremover.
Kæmpemøllerne vil også skade den anden udviklingsmulighed, som Møn har, nemlig bosætning. Tilflytterne vælger Møn af samme grund som turisterne - på grund af øens store natur- og landskabsværdier. Ikke blot vil huse, der ligger tæt på de nye kæmpemøller, blive meget svære at sælge. Hele det store område, hvor kæm-pemøllerne vil kunne ses, vil tabe attraktivitet som bosætningsområde - og huspriserne vil falde yderligere.
Kæmpemølle-projektet strider mod kommunens egen kommuneplan, hvor der om dette sted står: ”Kystområ-det friholdes for nye større anlæg. Der er alene mulighed for mindre anlæg til det almene frilufts og ferieliv”. Der er ikke i kommunens oplæg vedr. kæmpemøllerne argumenteret for, at denne bestemmelse ikke længere skulle være nødvendig. Hvis kommunen vil ændre den af hensyn til kæmpemølle-projektet, har den efter vores mening et forklaringsproblem.
Af alle disse grunde opfordrer vi kommunen til at afvise det foreliggende projekt og til at ændre vindmøllepla-nen, så det ikke længere er muligt at etablere vindmøller ved Kostervig. Vi opfordrer alle til at slutte sig til kampen for beskyttelse af Møns enestående natur og til protesten mod de nye kæmpemøller.

Med venlig hilsen

Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn
formand Rigmor Nielsen, Sprovegade 20, 4780 Stege