StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


1.200 indsigelser mod kæmpevindmøllerne!                                                                                  20.08.12

Mere end 1.200 indsigelser blev der sendt til Vordingborg Kommune mod kæmpevindmølleprojektet ved Kostervig inden høringsfristen udløb den 28. juni! Det synes vi er et imponerende stort antal indsigelser og et klart udtryk for, at vi er rigtig mange som synes det er en dårlig ide at stille kæmpevindmøller op ved Kostervig.

Der er blevet udarbejdet nogle meget betydningsfulde indsigelser, der som minimum kan medføre ændringer i projektet. Blandt andet har Dansk Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, Østmøn Naturforening og Foreningen for Bygnings og Landskabskultur Møn alle skrevet indsigelser mod projektet. Næsten alle naboer til mølleområdet har sendt en indsigelse til kommunen, og der kan tælles en del sommerhusejere på listen udover et naturligt flertal af beboere på Møn og Sydsjælland.

Indsigelserne rammer bredt – fra støjmålinger og landskabelig påvirkning til truslen mod det rige fugleliv i området og overtrædelser af habitatdirektivet samt manglende konsekvensvurderinger bl.a. på baggrund af Natura 2000 planen, hvilket alene bevirker, at en kommunal godkendelse på nuværende tidspunkt ikke vil være gyldig. Et par af indsigelserne behandler flagermus, bl.a. en art der er meget sjælden i Danmark og som ikke er blevet behandlet i VVM-rapporten.

På www.stopkostervig.dk vil vi holde jer løbende orienteret om udviklingen i sagen. Her har vi også lagt en række indsigelser ud som alle kan læse. Vi vil specielt opfordre vores lokale politikere og beslutningstagere til at gå ind og læse nogle af de mange velbegrundede indsigelser!

Lige nu er kommunen ved at behandle de indkomne indsigelser og samle dem i en hvidbog som politikerne vil få til gennemsyn. Det forventes, at sagen tidligst bliver behandlet i Miljø og Klimaudvalget i slutningen af september for bagefter at blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning i oktober/november. Det er altså stadigvæk vigtigt at minde din politiker om din holdning til kæmpevindmøllerne!

På vegne af Alliancen mod Kæmpevindmøller ved Kostervig
Rigmor Nielsen
Erik V. Nielsen
Otto Juhlin
Tone Brix-Hansen