StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  

BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR MØN

Til Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
Postboks 200
4760 Vordingborg
post@vordingborg.dk

2011-10-20

Indlæg fra Bygnings- og landskabskultur Møn
til debatoplæg vedr. vindmøller ved Kostervig

Foreningen Bygnings- og landskabskultur Møn gjorde indsigelse mod Vindmølleplanen i 2010 fordi vi var (og er) imod opstilling af kæmpevindmøller ved Kostervig. Det nye debatoplæg vedr. opstilling af 4-5 stk. ca. 150 m. høje vindmøller lige ud til kysten ved Kostervig og Stege Bugt bekræfter desværre de bange anelser, vi dengang havde m.h.t. negative effekter af vindmøller i området. Vi skal derfor som vores hovedidé eller hovedforslag i debatten fremføre, at vi opfordrer kommunen til at afvise det foreliggende projekt og at ændre vindmølleplanen, så det ikke længere er muligt at etablere vindmøller ved Kostervig. Hvis kommunen vælger at fortsætte med udarbejdelse af en VVM-redegørelse, skal vi opfordre til, at redegørelsen seriøst og dybtgående belyser de store risici for negative konsekvenser for kystlandskaberne og for erhvervsudvikling og bosætning på Møn, som projektet indebærer, og som vi vil påpege i det følgende.

Bygnings- og landskabskultur Møn er på ingen måde modstander af vindmøller, tværtimod går vi som ’grøn organisation’ ind for vedvarende energi Vi har forståelse for regeringens bestræbelser på at finde placeringsmuligheder for opstilling af landbaserede møller. Imidlertid hedder vores forening Bygnings- og Landskabskultur Møn. Det er et af vore vigtigste formål ikke blot at bevare bygninger og bymiljøer, men også at beskytte værdifulde landskaber på Møn og omegn. Efter en nøje vurdering af de nævnte 'storsamfundsmæssige' hensyn sat overfor hensyn til natur og landskab på det konkrete sted samt hensynet til lokalsamfundet, var vores konklusion i forb. m. Vindmølleplanen, at der IKKE bør placeres vindmøller af den aktuelle størrelse på dette sted, eller for så vidt på Møn overhovedet.

Når det nu foreliggende projekt bekræfter vore bange anelser m.h.t. vindmølleplanens muliggørelse af vindmøller ved Kostervig, hænger det i høj grad sammen med møllernes størrelse. De nye møller bliver ca. 150 m. høje, og det er ikke bare højt, men rigtig, RIGTIG højt. 50% højere end pylonerne på Farøbroen der, som alle mønboer ved, kan ses i stort set hele det vældige og meget naturskønne landskabsrum omkring Ulvsund og Bøgestrømmen. Vi opfordrer derfor til, at VVMredgørelsen belyser de følgende forventelige, negative effekter af mølleprojektet:

• Møllerne placeres lige ud til Kostervig og Stege Bugt, på et lavbundet areal, hvor de vil være maximalt synlige i hele landskabsrummet mellem Sjælland og Møn. De nye møller vil blive placeret midt i dette smukke og værdifulde naturområde, og vil med deres vældige højde ikke kunne undgå at dominere hele det store landskabsrum - med forringelse af de store naturmæsasige,  landskabsæstetiske og friluftslivsmæssige værdier og interesser i området til følge. Kommuneplanen betoner stærkt (på s. 51-52), at området (benævnt Kystområde 2) er af stor værdi for kommunen, hvis særkende bl.a. er Danmarks længste kyststrækning og nogle relativt uberørte kyster. Kommuneplanen foreskriver, at ’kystområdet friholdes for nye større anlæg. Der er alene mulighed for mindre anlæg til det almene frilufts og ferieliv.

• Vindmøller ved Kostervig / Stege Bugt vil ikke kunne undgå at præge og dominere også andre landskabsbilleder på Møn end landskabsrummet omkring Koster Vig og Stege Bugt. De vil også påvirke de områder, som er af interesse for placering af en nationalpark eller en regional naturpark. En nationalpark eller en regional naturpark er en mulighed, der i høj grad vil kunne løfte området både m.h.t. beskyttelse af naturværdier og m.h.t. udviklingsmuligheder for en bæredygtig kvalitetsturisme - og som kæmpevindmøller desværre vil forringe.

• Et primært krav til VVM-redegørelsen er derfor, at den bør rumme omfattende og uddybende dokumentation af møllernes påvirkning af landskabsbilledet via troværdige visualiseringer af, hvordan møllerne vil opleves af borgernes ved deres færdsel i og omkring landskabsrummet ved Kostervig / Stege Bugt – f. eks. oplevet fra ’svinget i Langebæk’ (en af de flotteste præsentationer af landslkabsrummet og Møn), fra bakkerne nord for Kalvehave, fra Dr. Alexandrines Bro, fra den vestmønske nordkyst, fra Nyord, fra Stege, fra det måske kommende nationalparkområde ved Hegninge Bakke og fra de østmønske højdedrag – foruden selvfølgelig fra nærområdet. Visulaiseringen bør give mulighed for at vurdere de relle størrelsesforhold på møllerne, f. eks. ved sammenligning med de eksisterende møller.

• Lokalsamfundet Møn skal - ifølge kommunens egen udviklingspolitik og kommuneplanstrategi - være kommunens vigtigste turismelokalitet og skal primært leve af turisme fremover. Det kræver respekt for de værdier, der gør Møn attraktiv som turistattraktion - og her er højklasse natur og uberørte landskaber blandt de allervigtigste faktorer. VVM-redegørelsen bør gå dybt i vurderingen af konsekvenser for Møns udviklingsmuligheder som turistdestination kendt for højkvalitets natur.

• Trods afvandring fra landområderne er der også tilflyttere der bosætter sig her udelukkende p.g.a Møns særlige naturværdier. De huse der ligger nær vindmøller eller med udsigt her til er svære at afsætte. Som et mindre punkt vil møllerne vanskeliggøre brugen af Kostervig Flyveplads, der er et udviklingspotentiale for Møn som turistø.

• Konsekvenserne af lavfrekvent støj blev ikke tilstrækkelig belyst i vindmølleplanen. Det frygtes, at støjen fra så store møller vil ramme ikke kun naboerne i lokalområdet, men selv Stege kan rammes af denne type støj, hvilket vil forringe byens tiltrækningsværdi for bosætning og sætte yderligere skub i affolkningen, ikke alene af Stege men hele Møn når byens serviceniveau falder som følge heraf. Konsekvensvurdering af lavfrekvent støj bør derfor være et hovedpunkt i VVM-redegørelsen.

De følgende forhold blev fremført i forb. m. debatten om Vindmølleplanen, og planen blev vedtaget til trods for dem. Ikke desto mindre er der stadig tale om retningslinier og bestemmelser, der er understreget i anden offentlig planlægning, primært i Vordingborg kommunes egen Kommuneplan 2009. Der bør derfor tages hensyn til dem – på det mere konkret niveau, i relation til det nu foreliggende projekt - også ved kravspecifikation til VVM-redegørelsen:

• Der er tale om et beskyttet område, hvis landskab og natur er underlagt ikke mindre end 5 forskellige beskyttelsestyper, bl.a.:
• Ramsarområde
• EF Fuglebeskyttelsesområde (hvordan man kan foreslå at placere kæmpemøller midt i et fuglebeskyttelsesområde er i sig selv noget af en gåde)
• EF Habitatsområde
• Regionalt naturbeskyttelsesområde
• Lavbundsområde af interesse for naturgenopretning (til vådområde)(som bliver meningsløs, hvis der opføres kæmpemøller).

Vi henleder endvidere opmærksomheden på de følgende retningslinier i Vindmølleplanen, der synes at være i umiddelbar modstrid med, at samme plan udpeger Kostervig (der er onmfattet af samtlige nedenst. områdereguleringer), og som selvfølgelig bør genvurderes i VVM-redegørelsen:

17. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges for vindmøller, og hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan.

18. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse.

19. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand.

20. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling.

Endelig skal vi henlede opmærksomheden på følgende dele af vores indsigelse mod Vindmølleplanen, som også bør medinddrages i VVM-redegørelsen:

• ”På side 7 i forslaget til Tillæg nr. 5 står anført i pkt. 19: ’Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden af der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse’. Området ligger indenfor kystnærhedszonen og vi har meget svært ved at se hvilke særlige planlægningsmæssige og funktionelle forhold der gør sig gældende. Området er et stort og åbent landskab direkte ud til kysten og disse høje møller vil påvirke de følsomme kystområde ved Kostervig/Bøgestrømmen urimelig meget”.

• Det kan tilføjes, at der i argumentationen for planlægningsmæssige begrundelser skal redegøres for, hvorfor den påtænkte aktivitet ikke kan placeres andetsteds. En sådan argumentation sås ikke i Vindmølleplanen, og heller ikke i debatoplægget.

• ”Det er tydeligt, at nabohensyn er blevet opprioriteret i planoplægget, formentlig fordi man frygter at løbe ind i problemer med protester fra kommende naboer. Man foreslår derfor vindmøllerne placeret så langt fra tættere beboelse og så langt ude på landet som muligt, og kommer der ved – med nødvendighed – i konflikt med natur- og landskabshensyn. Vi kan ikke acceptere, at prisen for en opprioritering af nabohensyn er en tilsvarende nedprioritering af hensyn til landskabet”.

Den kommende Havvindmøllepark på Kriegers Flak, der kommer til at forsyne 600.000 husstande med strøm sætter de få vindmøller der planlægges for ved Koster i et perspektiv, der gør dem af marginal samfundsmæssig betydning. Vi foreslår derfor at de udgår af vindmølleplanen og etableres som havvindmøller. Derved tilgodese såvel naboerne, naturen, turismen og Møns udviklingsmuligheder.

Venlig hilsen
Rigmor Nielsen
Formand

Co Sprove Forskole, Sprovegade 20, 4780 Stege