StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


12 ting du ikke vidste om kæmpevindmøllerne ved Kostervig                                              December 2011

1. De fleste tror, at kæmpevindmøllerne ved Kostervig allerede er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Dette er ikke tilfældet! Lige nu afventer man den såkaldte VVM-redegørelse, og når den foreligger, skal projektet i otte ugers høring i offentligheden.

2. Naboerne til de planlagte fem kæmpevindmøller får kun tilkendt små erstatninger i forhold til deres ejendoms faktiske værditab.

3. Det ansøgte projekt med fem 3 MW kæmpevindmøller på op til 150 m vil antageligvis have en umiddelbar realiserbar profit mellem 50 til 75 mio. kr. som tilfalder de to lodsejere, der fuldstændigt har overtaget ejerskabet og styringen af projektet.  Som projektet ser ud nu, er der kun to vindere, og en hel masse tabere – ikke mindst de mange, der bor i nærheden af mølleområdet, men også de øvrige borgere i kommunen samt alle turisterne der besøger Møn.

4. 20% af et vindmølleprojekt skal tilbydes lokale borgere. Reglen fungerer dog ikke efter hensigten ifølge Dansk Vindmølleforening. I praksis ender det lokale medejerskab ofte på under 5 %. Som medejer i en 20% andel har man heller ingen reel indflydelse på drift, afsætning af strøm mv. I praksis har projektejeren den fulde kontrol og råderet over møllerne.

5. Kæmpevindmøllerne vil medføre forringelser af de store naturmæssige, landskabsæstetiske og friluftslivsmæssige værdier og interesser i området. Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn har gjort indsigelse mod vindmølleplanen og er imod kæmpevindmøller ved Kostervig.

6. Møllerne planlægges opført i et særdeles fuglerigt område, som er et vigtigt raste- og fourageringsområde for trækfugle. Dansk Ornitologisk Forening kalder dette en grøn-mod-grøn konfrontation, som bør forhindres.

7. Vindmøllerne er kæmpe. Faktisk mere end tre gange højere end Mønsbroen, eller en halv gang højere en pylonerne på Farø broerne. De er designet til at stå på havet, ikke på land. Derfor har mange andre kommuner også sagt nej til kæmpevindmøller på land. De færreste har gjort sig helt klart, hvor voldsomt et syn det ville være. For at forstå det så prøv at køre ind til de tre nye kæmpevindmøller ved Avedøre-kraftværket i København. Det er den samme størrelse vi taler om her.

8. Man har stort set ingen erfaring med kæmpevindmøller placeret i nærheden af menneskelig bebyggelse. Der er derfor stor usikkerhed om, hvordan mennesker og dyr påvirkes af den lavfrekvente støj, kæmpevindmøllerne udsender. En støj som mange mener, vil nå helt til Stege.

9. Vindmøllerne planlægges opført på lavbundsareal og i kystnærhedszonen, hvilket normalt kræver helt særlige begrundelser. Begrundelser, som kommunen slet ikke har givet her.

10. Hvis først kæmpevindmøllerne kommer op at stå, skal vi ikke forvente, at de tages ned igen. Dertil er investeringen alt for stor. De vil komme til at stå der i over 20 år.

11. De ansøgte kæmpevindmøller vil kun bidrage med 12-15 MW. Vindmølleparken øst for Møns Klint ved Kriegers Flak vil til sammenligning give 600 MW (alene i den danske del).

12. Kommunen er ikke forpligtet til at finde placeringer til en eneste kæmpevindmølle på landjorden. Målsætningen fra staten er for længst opfyldt.

 

Mette Møllevang
Erik V. Nielsen
Grønsundvej 116
4780 Stege

                 

Tone Brix-Hansen
Christian Brix-Hansen
Engvej 6
4780 Stege